ENGLISH

  VSpeech SDK
 
Giới thiệu
Tính năng
Cách sử dụng
Hình ảnh
Download
Liên hệ


Giới thiệu

VSpeech SDK là một thư viện nhận dạng giọng nói tiếng Việt trong máy tính. Nó cho phép các lập trình viên phát triển các ứng dụng nhận dạng giọng nói tiếng Việt một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng các ngôn ngữ C#/VB/C++ Delphi hay bất kì ngôn ngữ nào khác hỗ trợ cơ chế liên kết động DLL.

Cấu hình yêu cầu

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Office 2003 (sử dụng module Microsoft Speech Recognition)

IDE hỗ trợ

- Borland Delphi
- Visual Studio.NET
- Visual Basic 6.0
- Visual C++ 6.0


Copyright © 2004-2006 BK02 Team. All rights reserved.
VSpeech SDK is Free Software released under the LGPL License.