ePascal

This software is used for Vietnamese only

Giới thiệu
Đặc điểm
H́nh ảnh
Giúp đỡ
Download
Liên hệ
H́nh ảnh
 
Làm quen với giao diện Pascal

 

Nội dung mỗi chương :
Lư thuyết, Trắc nghiệm, Các bài tập
 
Bài học lư thuyết

 

Câu hỏi trắc nghiệm

 

Biên dịch báo lỗi bằng tiếng Việt

 

Từ điển hàm thủ tục Pascal
bằng tiếng Việt
 
Tṛ chơi ô chữ

 

Tṛ chơi Chiếc nón ḱ diệu

 

Các chương tŕnh mẫu Các phần mềm mẫu

 


Phát triển bởi Nhóm BK02. Giữ mọi bản quyền.
ePascal là phần mềm mă nguồn mở miễn phí phát hành với giấy phép GNU/GPL.